Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Eric Beuwer Grond- en Groentechniek.

 

Artikel 1 Definities

In de Algemene Voorwaarden worden de volgende termen met deze betekenis gebruikt.
1. EB: Eric Beuwer Grond- en Groentechniek zijn personeel of onderaannemers.
2. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die EB opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van goederen.
3. Materialen: producten, zoals daar zijn graszaden en -zoden die verzorging en onderhoud nodig hebben om tot groei te komen, in leven te blijven en zich te ontwikkelen.
4. Zand, grond en bemestingsstoffen. Dode materialen, alle overige producten/materialen die binnen het vakgebied van EB vallen.
 

Artikel 2 Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten van EB.
2. Voorwaarden die afwijken van de Algemene Voorwaarden zoals hier zijn beschreven, zijn alleen geldig wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd door EB en opdrachtgever.
3. Deze voorwaarden gelden ook voor de door EB ingehuurde onderaannemers.
4. Indien één of meerdere voorwaarden nietig worden verklaard blijven de andere voorwaarden bestaan.
5. Zonder commentaar van de opdrachtgever houden deze Algemene Voorwaarden stand.


Artikel 3 Offertes

1. Offertes door EB gemaakt, in welk vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend.
2. De offertes bevatten een eenduidige werkomschrijving van alle te verrichten werkzaamheden inclusief prijsvorming op basis van de door de opdrachtgever aan EB verstrekte gedetailleerde informatie.
3. Tenzij anders aangegeven zijn de offertes drie maanden geldig na dagtekening.
 

Artikel 4 Eigendomsbehoud

1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van EB totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.
2. Voor de werkzaamheden mag de opdrachtgever niet ten nadele van EB over de goederen beschikken, nog door vervreemding, verpachting of verpanding.
 

Artikel 5 Betaling

1. Betalingen dienen tenzij anders overlegd, binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur in één keer voldaan te worden.
2. Als betaling in termijnen is afgesproken moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
3. Bij geen betaling krijgt de opdrachtgever een aanmaning, wordt deze niet voldaan binnen veertien dagen dan treedt punt 4a t/m 4b in werking.
4a. De opdrachtgever is 2% per maand van het factuurbedrag verschuldigd aan EB na het verstrijken van de in punt één omschreven betaling.
4b. Alsmede is de opdrachtgever alle kosten aan EB verschuldigd die gemaakt zijn om de vordering tot stand te laten komen en de schade die daardoor is geleden, o.a. gerechtelijke kosten.
 

Artikel 6 Overmacht

1. Als overmacht wordt in ieder geval gezien: extreme weerstomstandigheden zoals, hevige neerslag, storm, vorst en andere niet werkbare weerstomstandigheden. Indien naar het oordeel van EB de uitvoering van de werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden heeft hij het recht, zonder dat dit de opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij kan aan EB geen extra kosten worden berekend.
2. Het redelijkerwijs niet te verwachten van te laat geleverde goederen en materialen.
3. Het om gezondheidsredenen niet kunnen uitvoeren van de werkzaamheden. Indien de afgesproken werkzaamheden hierdoor niet binnen drie maanden niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt EB onmiddelijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.
4. Bij onvoorziene objecten in de grond (stenen, glas, ijzer, boomwortels) die niet buiten de grond te zien zijn en waar EB niet van op de hoogte is gesteld kunnen meerkosten worden berekend i.v.m. extra reparatiekosten van machines.
5. Het redelijkerwijs niet te verwachten van reparaties van machines waarmee de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.


Artikel 7 Oplevering

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd.
 

Artikel 8 Klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen tien dagen na de voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij EB. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te zijn van de tekortkoming zodat EB in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is verklaard zal EB de werkzaamheden alsnog verrichten.
3. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van de klacht niet opgeschort.
4. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of levering van goederen zijn niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beeindiging van uitvoering van het werk of levering van materialen, in acht heeft genomen.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. EB is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan EB toerekenbare tekortkoming. EB is nimmer aansprakelijk voor alle vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade  en gederfde winst.
2. In geval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de opdrachtgever het volgende:
2a. De opdrachtgever vrijwaart EB voor aanspraken van derden jegens EB indien EB schade veroorzaakt doordat de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij EB bekend ware geweest en/of tot voorkoming of beperking van de schade heeft kunnen leiden.
2b. EB is niet aansprakelijk bij nalatigheid van de opdrachtgever bij graszaden en -zoden, die verzorging en onderhoud nodig hebben om tot groei te komen, in leven te blijven en zich te ontwikkelen (water en meststoffen).
3. Bij het wegspoelen van graszaden na extreme weers- of terreinomstandigheden binnen vijf dagen na inzaaien wordt er na schriftelijke melding binnen zeven dagen na inzaaien door EB naar een passende oplossing gezocht. 
4. EB is niet aansprakelijk voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van het ingezaaide perceel.
 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05075159.


 

Vakkundig, betrouwbaar en oog voor detail?

Eric Beuwer!

Neem contact op voor een afspraak!